Nhớ Thu

Lý tử vi

Nắng thu hôn đoá cúc vàng

Gió thu lay rụng lá bàng trước sân

Mây thu lững thững tần ngần

Trời thu văn vắt chín tầng thẳm sâu

Ao thu vít ngọn cần câu

Sông thu soi bóng nhịp cầu trao duyên

Mắt ai đen nhánh hạt huyền?

Lời ai thỏ thẻ dịu hiền dễ thương?

Tóc ai trong gió chiều buông

Thơm mùi bồ kết vị hương quê nhà?

Tiếng ai hát điệu dân ca

Nghe sao đằm thắm thiết tha tình người?…

Lý tình tang

Ơi mùa thu của cuộc đời

Thu làm nên nhơ để rồi nhớ thu!..