Thêm thắm mùa hoa

THÊM THẮM MÙA HOA
Điệu: Thỏa nỗi nhớ mong
Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Soạn lời: Dân Huyền
Trình bày: Phan Huấn – Thanh Hoa.

*******************************
Em ở hậu phương chứ anh nơi í i
Anh nơi biên giới í i í i ì í i tình thương
Tình thương chứ đậm đà gửi tới phương xa í i ì
Đôi lời gửi tới phương xa chứ yên tâm í i
Yên tâm anh nhé í i í i ì quê nhà
Quê nhà đã có em, chân cứng đá mềm í i í i
Quê hương chân cứng đá mềm,chứ biên cương í i i
Biên cương anh cũng íi ii ngày đêm, ngày đêm chứ luyện rèn
Vượt khó vươn lên í i ì
Chung lòng chung sức vươn lên chứ giữ yên
Giữ yên bờ cõi í ì i i  giữ yên quê nhà thêm thắm mùa hoa í i ì
Nước nhà thêm thắm mùa hoa chứ mùa hoa í i
Mùa hoa xây dựng í ì i mùa hoa, mùa hoa chứ  thao trường
Thỏa nỗi nhớ thương í i ì.