Dân ca khu 5 thực sự là vốn di sản văn hóa của Quảng Nam – Đà Nẵng. Những câu hò, điệu hát, lời ru thấm đượm nghĩa tình đã đi vào tiềm thức người dân Quảng Nam-Đà Nẵng khi nào không hay. Những lời ca đã trở thành nguồn cổ vũ động viên cho người người nhà nhà thêm hăng say lao động, đồng thời là sợi dây kết nối xe duyên không biết bao nhiêu mối tình.